Tạo Quạ Tinh:- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).

- Chọn chức năng "Tái tạo linh hồn".

- Nguyên liệu:

+ 1 Linh hồn quạ tinh
+ 1 Ngọc Sáng Tạo
+ 2 Ngọc Tâm Linh
+ 2 Ngọc Ước Nguyện
+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên


- Tỉ lệ thành công: 60%.