Tạo Chiến Mã (Dark Horse):- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).

- Chọn chức năng "Tái tạo linh hồn".

- Nguyên liệu:

+ 1 Linh hồn chiến mã
+ 1 Ngọc Sáng Tạo
+ 5 Ngọc Tâm Linh
+ 5 Ngọc Ước Nguyện
+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên


- Tỉ lệ thành công: 60%.