- Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180,100).

- Chọn dòng "Kết hợp thông thường".

- Nguyên liệu:

+ 10 con kỳ lân (Horn of Unicorn) - tất cả phải còn nguyên lượng máu
+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên


- Tỉ lệ thành công: 70%.

- Nếu thành công, Quái Điểu sẽ xuất hiện

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.