Nâng cấp item từ lv0 đến lv6:Nâng cấp item từ lv7 đến lv9Nâng cấp item từ lv9 đến lv13