Ban ac bao gom ca đồ đạc....QTBT 10% +13 w 13 pen 2 cặp ring 4% 4hp + do CT vs HV +9 11 ai suk pm........ac bán từ gờ đến hết tối mai k đk giá k bán nữa